کتاب وصلت نامه که به دست فرید الدین عطار نیشابوری نوشته شده است. از عطار نیشابوری اسم او محمّد و مشهور به فرید الدّین و کنیه‌اش ابوحامد می باشد و در شعرهایش بسیار عطّار و وقتی هم اکنون فرید تخلص نموده است. اسم پدر عطّار ابراهیم با کنیه ابوبکر و اسم مادر او رابعه نیز می باشد. او که داروسازی و عرفان را از شیخ مجدالدّین بغدادی فرا نموده و یادگرفته بوده است به کار عطاری و درمان نمودن بیماران پرداخته بوده است. او را از اهل سنت می دانند ولی در زمان معاصر شیعیان با استناد به بعضی از شعرهای او بر این اعتقاد نیز بودند که او بعد از چندی به تشیع گرویده یا علاقه مند اهل بیت بوده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب وصلت نامه تماس بگیرید

دانلود کتاب وصلت نامه