کتاب پادشاهی گشتاسب و ظهور زرتشت که به دست مهسا خسروی نوشته شده است. ای فرزند دانای طوس چنان گفته می باشد که یک شب دقیقی شاعر به خواب او آمده است. گفته شده است که نخواهم دانست از کجا آمد اما جامی می داشته است و همانند گلاب. بر آن جام نظاره می نمود و داستان ها می فرمود از گذشته و آینده و از پیروزی محمود و گذشتگان خوشبخت و موفق می گفته است. فردوسی گفته است که دقیقی به من آواز داده ای که می بنوش به آیین کاوس کی و در آن خصوص صحبت نموده ایم و دوستانه به من گفت من از شاهنامه زیادتر از هزار بیت را سروده ام و اگر یافتی تو بخیلی مکن داستان گشتاسپ و ارجاسپ را به شعر در آورده ام که ناگاه سرآمد مرا روزگار.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پادشاهی گشتاسب و ظهور زرتشت تماس بگیرید

دانلود کتاب پادشاهی گشتاسب و ظهور زرتشت