کتاب منشاء مثل ها و فایده آنها که به دست امید ایران نوشته شده است.همانند یا ضرب المثل و صحبت کوتاه و معروفی می باشد که به داستان عبرت آمیز یا گفتاری نکات آموز اشاره می داشته است و جای شرحیات زیادتر را خواهد گرفت . کلمه مانند عربی می باشد و کلمه فارسی آن متل می باشد. هنگامی مانند گفتن طور بی ادبانه پیدا شده آن را متلک خواهند گفت. همچنان ضرب المثل یک ترکیب عربی می باشد به معنای مانند زدن است.در تمامی زبانهای جهان ضرب المثل بسیار است . برخی از مانندها در تمام زبانها به هم شبیه هستند. هر اندازه که تاریخ تمدن ملتی درازتر باشد بسیار حوادث در آن پیدا خواهد شد و مثل های زیادی در آن وجود دارد . و در زبان فارسی همچنان ده ها هزار ضرب المثل وجود دارد

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب منشاء مثل ها و فایده آنها تماس بگیرید

دانلود کتاب منشاء مثل ها و فایده آنها