کتاب یادداشتهایی درباره ادبیات که به دست امید ایران نوشته شده است. نوشته ها و یادداشتهایی که در اینجا به صورت مدام و تدریجی و واسه ی اولین دفعه به مطالعه کننده عرضه شده است. میان سال های هزار و نهصد و نود تا هزار و نهصد و نود و پنج در یک زمانه خواندن جدی ادبیات مغرب زمین تشکیل شده است. بعد از سال ها مطالعه کردن به زبان فارسی و طفیل سفره مترجمین گرانقدر بوده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یادداشتهایی درباره ادبیات تماس بگیرید

دانلود کتاب یادداشتهایی درباره ادبیات