کتاب اعترافات غزالی که به دست زین الدین کیائی نژاد نوشته شده است. این اثر یکی از ترجمه های کتاب المنقذ من الضلال است که به دست آقای زین الدین کیائی نژاد ترجمه شده می باشد.در این نوشته خوهیم مطالعه کنیم که بعد از آنکه در تفکرات و اندیشه ها و علوم خود مورد تحقیق قرار داده ام و خویش را از اندیشه ای که موصوف به صفت است و محروم پیدا کرده ام و نظاره داشته ام جز ضروریات و حسیات هیچ علم دیگری بدان اساس از یقین نداشته و بعد اولین دفعه باید در این دو اسا هم توجه به عمل آورم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اعترافات غزالی تماس بگیرید

دانلود کتاب اعترافات غزالی