کتاب مقدمه ای بر رباعیات خیام که به دست صادق هدایت نوشته شده است. بی تردید یکی از با اعتبارترین و بهترین مجموعه و جمع آوری ها و مقدمه نگاری ها واسه ی آنچه منسوب به خیام موجود است از سمت هدایت نگارنده ی بسیار بزرگ معاصر انجام شده است و پذیرفته است.این مقدمه به تحقیقات و شرحیات دید و نظر خیام و رباعیات او پرداخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مقدمه ای بر رباعیات خیام تماس بگیرید

دانلود کتاب مقدمه ای بر رباعیات خیام