کتاب نامه های عاشقانه نیما که به دست نیما یوشیج نوشته شده است. مواردی وجود دارند که زبانی واسه ی انسانها گفته شده است که هنگامی که تاثیر داشت واقع نشد می بایست آن را نگاشت و امکان دارد به طور صورت ثانی اثر داشته باشد.به این سمت و سبب می نگاریم . در این نوشته آمده تو هنگام داری که در ذهن خویش داری و آن هنگام یقین خواهی کرد چیزی را که می نگارم در وقت نوشتن آن فکر کرده ام. در کوهپایه و جایی که گام به گامش را با من تماشا نموده ای و در آخر پاییز کبک هایی پیدا خواهند شد که می خواهند شکارچی را گول زنند. سرشان را زیر برف می کنند دمشان را به هوا . همانند خودشان شکارچی را نمی بینند خیال می کنند شکارچی هم آن ها را نمی بیند .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نامه های عاشقانه نیما تماس بگیرید

دانلود کتاب نامه های عاشقانه نیما