کتاب دون خوان از زبان دون خوان که توسط کارلوس کاستاندا نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای سیصد و چهل و دو صفحه می باشد. با جسارت تمام می شود گفت که نوشته ی فوق را صحبت و سخنان و محاسبات و تخمین بزرگترین نمونه ی انسان شناسی قرن یا آنکه چندین قرن پیش معرفی کرد.این نوشته بزرگترین مجموعه انسان شناسی از زمینه و موضوعات عارفانه ی کتاب کارلوس کاستاندا می باشد. که در روبرو شدن و آشنا شدن با سالک و اندیشمند بزرگترین دوخوان سرخپوست مکزیکی و در چندین اثر نگاشته شده است .زمان آشنا شدن آنها تقریبا حدود بیست و پنج سال بود. یعنی از سال هزار و نهصد و شصت تا هزار و نهصد و هشتاد است.مطالعه ی این مجموعه تمام مردم را با جهانی عمیق و با عظمت و در عین حال ترس و دلهره آور و سری دور اطراف زندگیمان روبرو و اشنا می نماید. کتاب فوق بر پایه ی هفت نوشته ی از کارلوس کاستاندا به تصنیف در آمده و همانند خود کلام پیر خرددون خوان ماتیوس بوده با این تفاوت که تمامی رمانها و متون بدون رابطه داشتن با آموزشهای او حذف شده است . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دون خوان از زبان دون خوان تماس بگیرید.

دانلود کتاب دون خوان از زبان دون خوان