کتاب آذریگان که توسط صادق کیا نوشته شده است.که دارای پنجاه و نه صفحه می باشد.آقای صادق کیا پسر احمد کیا مقتدرالدوله در سال هزار و دویست و نود و نه داخل تهران متولد شده است . درس ابتدایی و متوسطه خویش را در آموزشگاه‌های ادب و ثروت و دارالفنون سپری کرده است. و بعد از مدتی در زمینه ی زبان و ادبیات فارسی به تحصیل ادامه داد و در هزار و سیصد و بیست دوره ی لیسانس را به آخر رساند و وارد خدمت وزارت فرهنگ شد. در سال هزار و سیصد و بیت و سه بعد از دفاع نمودن از رساله ی دکتری خویش در زمینه ی تصحیح متون منظوم به اسم نصاب طبری به مقام درجات دکتری ادبیات رسید. او در هزار و سیصد و بیست و چهار بود که در خصوص دانشیاری داخل دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران به درس دادن مشغول شد. و با گذر زمان در دانشگاه تهران به درجه بالاتری رسید . هم اکنون در پایه گذاری فرهنگستان زبان ایران در دوره ی هزار و سیصد و چهل نقش پر رنگی داشت و ریاست این فرهنگستان را در دست داشت .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آذریگان تماس بگیرید.

دانلود کتاب آذریگان