کتاب انقیاد زنان نوشته جان استوارت میل   نام رساله ای است  که در آن  دوره زنان انگلستان از  بیشتر حقوق محروم بودند، از جمله حق رای. از همین رو هنگامی که میل از حقوق زنان دفاع می‌کرد کم نبودند کسانی که سخنان او را به تمسخر می‌گرفتند; اما او از صمیم قلب اعتقاد داشت که وضعیت فعلی زنان به هیچ وجه با جهان مدرن سازگار نیست و زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار شوند

 

دانلود کتاب انقیاد زنان