کتاب واژه یاب  که در واقع یکفرهنگ برابری های پارسی واژگان بیگانه  است یک کتاب کامل درباره دایره المعارف کامل راجع به واژها و فرهنگ پارسی است که تالیف  ابوالقاسم پرتو است

 

دانلود کتاب واژه یاب