کتابهای ویکتور هوگو که با جلد شومیز منتشر شده است.اثرهای او به خیلی از تفکرات سیاسی و هنری رایج در دوران خویش توجه داشته که از مشهورترین آنها می شود به بینوایان و گوژپشت نتردام و مردی که می خندد و تعداد بسیاری از نمونه جمع شده شعر دقت داشت .او یکی از مشهورترین شاعر دوران نوزدهم فرانسه و شاید معروفترین شاعر در پهناوری ادبیات فرانسه و همچنان داستان‌نویس و درام‌نویس و بنیانگذار مکتب رومانتیسم می باشد. ویکتور ماری هوگو متولد شده در بیست و شش فوریه هزار و هشتصد و دو می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتابهای ویکتور هوگو تماس بگیرید

دانلود کتابهای ویکتور هوگو