کتاب در کوی دوست که توسط شاهرخ مسکوب نوشته شده است.که با زبان فارسی به انتشار رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. بعد از آخر رساندن تحصیلات دبیرستان در سال هزار و سیصد و بیست و چهار از اصفهان به تهران سفر نمود و در رشته حقوق دانشگاه تهران اشتغال به درس دادن شد. و در این سالها بود که به روزنامه قیام ایران رفت و به تفسیر اخبار خارجی صورت داد که این نخستین کار نویسندگی او است.نویسنده کتاب در کوی دوست آقای شاهرخ مسکوب می باشد که در سال هزار و سیصد و دو خورشیدی در بابل به دنیا آمده است.و زمان ابتدایی را داخل تهران و در مدرسه علمیه پشت مسجد سپهسالار سپری کرده است. او از کلاس پنجم ابتدائی خواندن داستان و اثرهای ادبی را آعاز نموده است. همچنان در اصفهان ادامه تحصیل نمود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب در کوی دوست تماس بگیرید

دانلود کتاب در کوی دوست