کتاب جمعیت و تنظیم خانواده بهداشت باروری با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر توسط دکتر باقر زاده نوشته شده است.که دارای تعداد چهل و نه صفحه می باشد.شناخت رشهای گوناگون جلوگیری کردن ازبارداری و آگاهی نسبت به احتیاجات و عیبهای هر شیوه می شود خانواده را واسه ی انتخاب کردن مناسب ترین شیوه در پیشگیری از حاملگی ناخواسته راهنمایی کند.آموزش و مشاوره دادن و برآورده کردن احتیاجات وسایل جلوگیری از باردار شدن و دسترسی درست و راحت به آن و کمک به انسانهایی که دارای بیماری ناباروری می باشند و آموزش خانواده ها درمورد فرزندان از جمله خدماتی می باشند که بهداشت باروری را برگرفته اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جمعیت و تنظیم خانواده بهداشت باروری تماس بگیرید

دانلود کتاب جمعیت و تنظیم خانواده بهداشت باروری