کتاب داستان ما الاغها که با ترجمه ی صمد بهرنگی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. که توسط عزیز نسین نوشته شده است. داستانهای انتخاب شده ای از عزیز نسین می باشد.آه ما .ما الاغها .ما اجتماع الاغها هم سابق بر این درست مانند اجتماع انسانها حرف خواهیم زد. ما هم واسه ی خودمان سخن خصوصی داریم.این داستان عزیز نسین رمان الاغی است که در صورت چریدن بوی گرگی رو می فهمند ولی باور نکرده که گرگ خواهد باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان ما الاغها تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان ما الاغها