کتاب رمان سگ کینه توز که توسط آل‍ب‍رت‍و واس‍ک‍ز ف‍ی‍گ‍ه‌روا نوشته شده است.که با ترجمه ی محمد قاضی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. مرد به سگ نگاه می نمود و سگ نفس کنان در انتظار امری از سوی صاحب خود بود که شاید هیچوقت داده نمیشد. به صاحبش نگاه میکرده و خیره شده بود .نگهبان صحبت های بدون سرو تهی را با نگهبانان دیگر آغاز نموده بود و حیوان را که هم اکنون مانند مجسمه آنقدر بی حرکت نشسته بود تا آفتاب تند استوایی فکر و ذهنش را خشک نمود فراموش کرده بود .سگ حیوانی بسیار قشنگ و اصیل از ترکیب سگ گله آلمانی و گرگ بود .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان سگ کینه توز تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان سگ کینه توز