کتاب رمان پاپیون که با ترجمه ی پرویز نقیبی به انجام رسیده است. که توسط هنانری شارپر نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.داستان پاپیون که به توضیحات و کوشش های هانری شاریر که به توهمات بدون پایه و اساس قتل دستگیر شد و به حبس ابد با اعمال شاقه در مستعمرات فرانسه محکوم شده بوده است. در این حال که مضوع جالب و نفس گیری که داشته است و مطالعه کننده را به تمام شدن این نوشته پانصد و سی و هفت صفحه ای ترغیب می نماید .با محتوای خصوصیات دیگریست که پرداخت مفصول آن در این مجال کوتاه انجام نخواهد شد ولی این مانع ازین نخواهد شد که درمورد نکته های مهم و برجسته ی این نوشته بحث نمی شود. هرچند این رمان توضیح سرنوشت مشقت بار و کوشش های محکوم به شکست قهرمان این رمان واسه ی فرار از زندان و رسیدن به آزادی می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان پاپیون تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان پاپیون