کتاب موئیرا که توسط زولین گرین نوشته شده است.که با ترجمه ی عبدالله توکل به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. عبدالله توکل یکی از مترجمان ایرانی می باشد.تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مکانی که به دنیا آمده است یعنی اردبیل خوانده است. در جوانی به تهران سفر کرد و آمد و زبان فرانسه را کلاسهای درس دکتر بروخیم را یادگیری نمود. همچنان به حرفه ی مطبوعاتی رو آورد و شناخت بسیار زیادی از نگارنه های فرانسه پیدا نمود. در سال هزار و سیصد و بیست و دو همکاری خود با رضا سیدحسینی را شروع نمود. اولین ترجمه‌های مستقل او به سبب تسلط نداشتن به زبان فرانسه هم اکنون دقیق نبود ولی به موجب عنوانهای مطالعه کننده پسند با اقبال بسیار زیادی روبرو شد.بعد از برگشتن به ایران بیشتر از قبل به ترجمهٔ آثار ادبی نمود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب موئیرا تماس بگیرید

دانلود کتاب موئیرا