کتاب پختستان نوشته شده توسط ادوین ابوت و به دست منوچهر انور ترجمه گشته است..داستان بُعدهای زیاد و رمان مختصر و کوتاه از الهی‌دان و استاد دانشگاه انگلیسی ادوین ابوت می باشد که نخستین دفعه آن‌را در سال هزار و هشتصد و هشتاد و چهار میلادی با اسم نویسندگی ساختگی یک مربع به انتشار رساند . در این اثر از جهانی خیالی دوبعدی پختستان واسه ی نمایان کردن فرهنگ سلسله‌ مراتبی انگلستان زمان عصر ویکتوریا به کار گرفته شده‌است.این نوشته زیادتر یک تمثیل پند آموز می باشد تا یک رمان و همچنان انتقادی می باشد سریع و نیشدار از ساختار جوامع و سیاسی اجتماع سرگذشت و ایام خود و ارج ها و ارتباطات انسانی در آن .ابوت واسه ی آن که نمایان کند آدم ها در این جهان از نظر افق علم و اندیشه در چه قفس تنگی گیر افتاده اند از دنیای خیالی با ساکنانی دو بعدی به کار برده است. این ساکنان شامل اشکال هندسی مثلث و مربع و پنج‌پر و شش‌بر و بالا و بالاتر تا دایره‌اند که به ناچار در سطح می‌زیستند. نگارنده و داستان گو یک مربع می باشد که این جهان را توضیح و تعریف می کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پختستان تماس بگیرید.

دانلود کتاب پختستان