کتاب جانی لیدن در جستجوی سایه پنهان که به دست فرانک کین نگاشته و توسط محمدرضا رخشانفر ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر چکاد چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و چهل و چهار صفحه است.در این اثر یکی از کارهای شاهکار فرانک کین را مطالعه می کنید . این داستان پلیسی و جنایی که از پرفروشترین نوشته های این نگارنده مشهور می باشد، در چند دفعه انتشار در میلیون ها نسخه به فروش رسیده است. اثر با موضوعی جنایی می باشد که در آن هوش و زیرکی کارآگاه جانی لیدل در مقابل خشونت و بی‌رحمی مردی وصف می گردد که به موجب حفظ منفعت خویش دست به جنایات بسیار و گوناگون می زند . این اثر پرده از چهره بد و ناموزون زندگی بخصوص آمریکایی به ویژه در شهرهایی مثل نیویورک برمی داشته که در آن بهره مندی های مادی دنیوی مثل مشروب خواری و بی بندوباری و فساد اخلاق و قتل دیگر عواطف نیک آدمی همانند محبت و عشق و صداقت و پاکی را زیر پا می گذارد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جانی لیدن در جستجوی سایه پنهان تماس بگیرید.

جانی لیدن در جستجوی سایه پنهان

دانلود کتاب جانی لیدن در جستجوی سایه پنهان