کتاب فرار از سیبری که به دست یوزف مارتین باوئر نگاشته و توسط نادر بیات ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر نقطه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و نود و چهار صفحه است.نوشته ی فرار از سیبری در قالب اتفاقات و ماجرای روایت خاطرات یک افسر آلمانی داخل جنگ جهانی دوم است. او داخل مونیخ زندگی می کند که در دوران خدمت داخل ارتش هیتلر به جبهه‌های شرق اعزام می گردد و سرانجام به اسارت ارتش شوروی در آمده است. ولی او در زمان زندانی شدن نقشه‌ی فرار را می کشد و درگیر داستانهای گوناگون پر از خطر در سیبری می گردد .در طی دوران جنگ جهانی دوم در سال هزار و نهصد و چهل و پنج یک افسر آلمانی به اسم کلمنز فارل به دست ارتش شوروی دستگیر شده و به جرم جنگ بر ضد پارتیزانهای اتحاد جماهیر شوروی به بیست و پنج سال کار اجباری داخل اردوگاه گولاگ در شمال شرقی روسیه محکوم می گردد و با عده ی زیادی از دیگر زندانیان به این اردوگاه منتقل می شود که به دست فرمانده ای بسیار بیرحم به اسم کامونوف اداره می شود . برای خرید کتاب فرار از سیبری به لینک موجود مراجعه نمایید.

فرار از سیبری

دانلود کتاب فرار از سیبری