قهرمان کتاب بهانه اثر دافنه دوموریه فنتون است که در این به اسارت این شخص در روزمرگی حصار و زندان تکرار آور یک زندگی رخت وار می پردازد.که برای فرار از این حصتر به هیجان قتل دست می زند.برای خرید کتاب بهانه کلیک نمایید و برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید

کتاب بهانه

دانلود کتاب بهانه