کتاب زندگی جای دیگریست که به دست میلان کوندرا نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است.رمان زندگی جای دیگریست می باشد. دومین داستان میلان کوندرا که نویسنده آن در هزار و نهصد و هفتاد به آخر انجام شده است.و واسه ی اولین دفعه در هزار و نهصد و هفتاد و سه ترجمه فرانسه آن در پاریس چاپ شده است. اگر شوخی نخستین داستان کونراد انواع حماسه توهم گریز بوده است. زندگی جای دیگر می باشد انواعی حماسه وهم شده است. او را تا بستر عشقش سراغ می گردد و تا بستر فوت به همراهش رفته است. زندگی یار و میل تنها شکستهای مکرر کوشش های او خواهد می باشد. واسه ی گذر از آن دایره جادویی که مادر به دور او کشیده می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زندگی جای دیگریست تماس بگیرید

دانلود کتاب زندگی جای دیگریست