کتاب اگر جنگ ادامه یابد که توسط هرمان هسه نوشته شده است.که برگرفته از دویست و سی و دو صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.در بازگشت زرتشت افرادی از انسانهای آلمان که شکست خورده و ناراحت و امید خود را از دست داده از جنگ برگشته‌اند با زرتشت به صحبت و بحث می‌نشینند . در نمونه جمع شده فوق دو نوشته از هرمان هسه یکی بازگشت زرتشت و دیگری اگر جنگ ادامه یابد به فارسی ترجمه شده است .دو نوشته ی ذکر شده به صورت مقامه انجام شده است .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اگر جنگ ادامه یابد تماس بگیرید

دانلود کتاب اگر جنگ ادامه یابد