کتاب پرونده اداری که به دست عزیز نسین نوشته شده است.که با ترجمه ی مقصود فیض مرندی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نوشته ی پرونده اداری از رمان هایی طنزپزداز معروف ترک عزیز نسین می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پرونده اداری تماس بگیرید

دانلود کتاب پرونده اداری