کتاب داستان توفان برگ و چند داستان دیگر که توسط گابریل گارسیا مارکز نوشته شده است.که با ترجمه ی هرمز عبدالهی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. چندین سال بعد دکتر خود را دار زده است. ولی واسه ی آدمها انتقام جوی شهر مسئله این می باشد که آیا اجازه داده اند مطابق با رسم و رسوم او به خاک سپرده شده اند یا بگذارند در آن خانه ای که این آخری های عمر خود را در آن جا استتار کرده بود بماند تا بمیرد. نمونه جمع آوری شده از داستانی هایی از مارکز می باشد.در اول قرن بیستم در یکی از شهرهای بسیار کوچک امریکای جنوبی پزشکی بازنشته با وقار از درمان کردن قربانیان یک جنگ و شورش سر باز می زند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان توفان برگ و چند داستان دیگر تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان توفان برگ و چند داستان دیگر