کتاب دیکته که توسط محسن ترحمی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. یک نفر وجود داشت و میگویند هم اکنونم هست.داستان رو از نخست به آخر نخواهم گفت.هم چنان چه داستان بگویم چه نگویم همه شما به خواب خواهید رفت.این دفعه با داسانم نمی خواهم به خواب ببرمتان.می خواهم بدخوابتان کنم.خواب هستی یا خودت را زدی به خواب بودن.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیکته تماس بگیرید

دانلود کتاب دیکته