کتاب رمان دختر زرگر که توسط سید محمد نادر نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. رمان زیبای دختر زرگر نمایان کننده یکی از صد ها قتل است که در طول وقت و دوران و بستر تاریخ زنان افغانستان بار این تمام مصائب و آلام را به کول ضعیف و ناتوان خود کشانده است سوخته ا ند و خاکستر شده اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان دختر زرگر تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان دختر زرگر