کتاب داستان آسمان قرار ما که توسط منصور امیری گرروسی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. قرار گذاشتن ما داخل خانه ما سالی به دوازده ماه آره و نه بود. فردی با فرد دیگر سر جنگ نداشت.و تمامی ما همدیگر را دوست داشتیم.اما در سلیقه و طرز اندیشیدن مثل کارد و پنیر بودیم.تفکرات من جلوتر از پنداشتهای زنم راه می رفت و او تازه های مرا بسیار کم و سطحی می دانست.پسرم در این آخریها به من و او کهنه و قدیمی می گفت و مادر زنم یک یک ما را بدون شعور می دانسته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان آسمان قرار ما تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان آسمان قرار ما