کتاب رمان طنز شاید باور نکنید که با قلم عمران صلاحی نوشته شده است.که با ترجمه با جلد شومیز منتشر شده است. اسمم عمران می باشد و فامیلم صلاحی است. اسم کوچکم را عمویم مراد برایم از قرآن و سوره آل عمران انتخاب نموده است. ترک‌ها به من نام داده اند عیمران و فارس‌ها بعضی اوقات با کسره و اکثرا با ضمه صدایم می نمایند.هم اسفند بیست و پنج در تهران به دنیا آمده ام. در چهارراه گمرک امیریه. هم اکنون نه وسط چهارراه. ‌اگر چه گفته‌اند خیرالامور اوسطها. و ولی سرنوشت ادبی و هنری من کهم ترین شعر و نگاشته ای که از خودم پیدا نموده ام.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان طنز شاید باور نکنید تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان طنز شاید باور نکنید