کتاب مرد بی فریاد که توسط علیرضا ذیحق نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده ی کوشا علیرضا ذیحق از نگارنده های مشهور معاصر است .که نمونه جمع شده ی اثرهای او در خصوصیات ادبیات داستانی از ویژگی‌های مخصوصی برخوردار می باشد. زبان و بیانی غیر متعارف که خلاقیت او رادر پهنای داستان ساختن و جنس روایت و متمایزتر می نماید.او در کارنامه ی فرهنگی خویش سردبیری انتشارات زیر را همچنان برعهده داشته می باشد.او داستان و رمان می نگارد و ترجمه می نماید و نقد می نویسد.در تاریخ ادب و فرهنگ ایران پژوهش می کند.می خواند و مصاحبه کرده است. و هیچ چشم‌داشتی هم نداشته است جز اینکه دینش را به ادبیات ادا نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مرد بی فریاد تماس بگیرید

دانلود کتاب مرد بی فریاد