کتاب امیر ارسلان نامدار و ملکه فرخ لقا که با جلد شومیز منتشر شده است. توسط محمد علی نقیب الممالک نوشته شده است.نویسنده معروف و سرشناس نقیب الممالک لقب محمد علی از نقالان دوره ی ناصرالدین شاه می باشد. شاه قاجار او را واسه ی تعریف و بیان نمودن داستان های بسیاری انتخاب شده بوده است.و وظیفه ای بر او داده شده است تا وقت استراحت پس از ناهار و شب ها قبل از خواب به قصه گویی که هنگامی که با نواخته شدن کمانچه پرداخته است.ناصرالدین شاه بعد ها او را با نام نقیب الممالک صدا زد و این لقب را به او داد.داستاهای معروف امیر ارسلان و ملک جمشید و زرین ملک از جمله داستان هایی می باشند که او در خلال این داستان گویی ها واسه ی شاه قجر سروده و گفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب امیر ارسلان نامدار و ملکه فرخ لقا تماس بگیرید

دانلود کتاب امیر ارسلان نامدار و ملکه فرخ لقا