کتاب بیژن و منیژه که توسط رحیم زاده صفوی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در هزار و سیصد و سه بعد از توقیف آسیاى وسطى به فرانسه رفت و از مسیر ترکیه به شوروى سفر نمود و به تهران بازگشت. بعد از دو سال اقامت داخل کلکته به ایران مراجعت نمود و به سبب مترجم عربى و انگلیسى و ترکى استانبول در اداره‏ى قوانین دادگسترى به خدمت مشغول به کار شد. نویسنده ی مشهور رحیم زاده صفوی یکی از روزنامه‏ نگاران داخل مشهد به دنیا آمده است .در داخل این شهر درس خواند.زبان فرانسوى هیات و نجوم و علوم ادبى و عربى را به خوبى یادگیری کرد. و هم اکنون به تهران سفر کرد. به بیروت و سویس مسافرت نمود . در هزتر و سیصد و یک روزنامه‏ ى آسیاى وسطى را داخل تهران چاپ کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بیژن و منیژه تماس بگیرید

دانلود کتاب بیژن و منیژه