کتاب نگاه که توسط شاهین ایمانی خوشخو نوشته است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای بیست و هشت صفحه می باشد.خستگی واژه ای می باشد که این نمونه روی محور شخصیت هایی با خصوصیات خاصی نوشته است. کلمه ای می باشد پر از معنا و مفهوم که شاید شما را متعجب کند.شاید واسه ی من زیاد جالب نباشد. نقاشی که من شکل های زیاد و فراوانی بر سطح آن کشیدم و عادی است اما واسه ی شما یک اثر شگفت انگیز زیادتر نمی باشد. کمی اثر را تکان دهید شاید لبخندی از ژکوند دیدید.اگر هم لبخند نزده به طور حتم مشکل از ژکوند می باشد نه اثر کشیده شده به دست من .به گمانم در کل لبخندی اصلا وجود نداشته که من آن اثر را بکشم. درستش را هم بخواهید برخی زمانها مشکل از دیوار است.هیچ کسی پیدا نشده که بگوید عروس من اشکال دارد.این اثر یک نمونه جمع آوری شده از داستان هایی کوتاه به سبک جدید و تازه می باشد که دانه دانه داستان هایش با هم مرتبط هستند و واسه ی رساندن هدفهای خاصی به فکر مخاطب نگاشته شده اند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نگاه تماس بگیرید.

دانلود کتاب نگاه