کتاب بازگشت چوپان دروغگو که توسط سید محمد امین موسوی نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای نود و سه صفحه می باشد.کتاب بسیار زیبا و جذاب بازگشت چوپان دروغگو کاری جالب از سید محمد امین موسوی بوده که واسه ی گروه سنی نوجوان تا نود و نه سال است.این صحب و حرفی بود که به دست یکی از بزهای گله گفته شد.برای چه این اندازه مطالعه می کنی و کتاب می خوانی.اگر میشود چندین صفحه از آن کتاب را به ما هم بده تا بخوریم . بزرگ روستا رو به چوپان کرد و گفت ولی چوپان متوجه نشد. حق هم با او بود . برای آنکه بز تنها چندین صدای بَع بَع در آورد و سرش را به زیر انداخت و رفت. یکی از همان گوسفندان که ما او را گوسفند شماره ی یک صدا میزنیم صحبت های بز را شنید و به گوسفندی که در کنارش ایساده بود یا همان گوسفند شماره دو گفت در آن بسیار حرف در آن است.خواستار بهترین چمنهای فصل بهار نباشی و در حسرت چندین برگه کاغذ پاره شده و از بین رفته باشی.گوسفند کناری که خواهان اذیت کردن گوسفند شماره یک بود به او گفت خوب شاید خیلی خوشمزه است.تو آیا دوست نداری امتحان کنی.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بازگشت چوپان دروغگو تماس بگیرید.

دانلود کتاب بازگشت چوپان دروغگو