کتاب تلافی که توسط سیمین شیردل نوشته شده است.که دارای دویست و هشتاد و شش صفحه می باشد.تمام خاطراتم با مرگ پدر سوخت و از بین رفت و گذشته تنها واسه ی من ناراحت کننده است. نوجوان بودم و سرشار از امید .اما حال پر از غم و تنها و بدون پدری که بعد از خدا همه چیز من بود.مادر می خواد ازدواج نماید.به خاطر نمی آورم داخل آیینه بود یا خودم بودم که صحبت می کردم . هر چیزی که بود بسیار سمج بود . پشت سره هم در هوای بی صدای اتاق تکرار شد تا واقعیت تلخ را بر سرم بکوباند که در حال انجام صورت گرفتن بود . دلم می خواست از روبروی آیینه بلند شوم و برم.ولی نیروی انجام این کار را هم نداشتم و همانگونه با استرس به چشمان خود خیره شده بودم.در ذهنم به یاد صبح افتادم . چه اندازه مادر را التماس نمودم. چه مقدار تمنا کردم ولی او غمگین و سردرگم بود . از معترض بودن من به شدت های خسته شده و شیشه ی صبرش لبریز شده بود .از مخالفت هایم و از بچه بازی در آوردن ها و کوشش هایی که در این زمان انجام داده بودم تا آنکه توانسته باشم او را از انجام کارش منصرف نمایم بسیار زیاد دلگیر و غمگین و نا امیدانه نگاهم می کرد . برای خرید کتاب تلافی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تلافی