کتاب لاله های تلخ که انتشارات آن پیک می باشد.که دارای تعداد دویست و یک صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. که در سال هزار و سیصد و چهل و شش چاپ شده می باشد.این اثر توسط جعفر کازرونی نوشته شده است.نثر فارسی در سخن و حرف ما از سمت مختلف زیادتر شده است و پربارتر شده و از دید و نگاه زمینه و موضوع که در نثر ذکر شده است و اندازه ی کلمه و معنی جدید در ترجمه و نوشتن و همچنان از نظر زیادی و سادگی و گیرایی بر نثر خیلی از زمان های قدیم پیروزی انجام شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب لاله های تلخ تماس بگیرید

دانلود کتاب لاله های تلخ