کتاب بی نام که در سال دو هزار و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط رسول نژادمهر نوشته شده است.که انتشارات آن کتاب ارزان می باشد.که دارای تعداد دویست و سی و چهار صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. ما در روبروی زندانی قهرمانی نیستیم که واسه ی حفظ کردن اطلاعات یا پایداری بر سر آرمان صدایش در نمی آید. منطق ساده ی زندانی این می باشد که بازجویان سراغ یک اسم می باشند که جرمی را به حسابش نوشته باشند و او این اسم را نمیده همانند واسه ی بقای خودش دست و پا زده است. نژادمهر در بی نام قهرمان سازی نکرده است. در بی نام زندگی و بازجو هر دو قربانی می باشند. قربانیانی که واسه ی ثبت نمودن وجود خویش به آزار و اذیت کردن هم پرداخته اند. حتا هنگامی که زندانی با مقاومت در مقابل دشوارترین آزارها از افشای اسم خویش هم جلوگیری کرده اند .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بی نام تماس بگیرید

دانلود کتاب بی نام