کتاب نکبت که توسط امیر گل آرا نوشته شده است.که دارای تعداد چهل و پنج صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. هم اکنون با این زمان آغاز به نگاشتن داشته است و در پانزده مهرماه هزار و سیصد و چهل با سرمایه خود نخستین کتابش را با عناوین نکبت چاپ شده است.نویسنده امیر گل آرا به دنیا آمده در هزار و سیصد و هفت از افسران سازمان نظامی حزب توده می باشد که تا قدمهای اعدام همچنان رفت. گل آرا تا وسط های دهه چهل رئیس سازمان آگهی های مؤسسه کیهان می باشد و بعد از ترک کیهان موسسات تبلیغاتی خود را تاسیس نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نکبت تماس بگیرید

دانلود کتاب نکبت