کتاب داستان بیهودگی که توسط احمد محمود نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. در دید و نظر از تجربه های نگارنده برنیامده است و بهتر گفته شده است که نگارنده آنها را تجربه ننموده است. بلکه بسیار تحت تاثیر نوشته های صادق هدایت و صادق چوبک نگاشته شده است.داستان بیهودگی نمونه جمع شده از رمانی از احمد محمود چاپ شده که در سال هزار و سیصد و چهل و یک می باشد.این نمونه جمع شده برگرفته از سه داستان تکرار و آلاچیق و بیهودگی است.این رمانها که به تاسف و افسردگی نهفته در انسان ها اشاره داشته و گزارش نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان بیهودگی تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان بیهودگی