کتاب تب عاشقی که توسط بهاره علیزاده نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. این رمان قصه ی انسانهای معمولی است.در این اثر خبری‌ از‌ یک دختر و پسر ثروتمند و مغرور نمی باشد.دختر معمولی که داخل زندگی خویش کلی کم و کاستی دارد.و پسری که دل دختر را برده است اما که سرنوشت و روزگار دیگه ای براشون رقم خواهد زد.مملوح از دشواری و خشم به عقب رفته ایم و به توهمات پییوسته ایم.هزار دفعه به تو گفته ام اسم من تانیاس می باشد.متوجه می شوی.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تب عاشقی تماس بگیرید

دانلود کتاب تب عاشقی