کتاب مهرگیاه که توسط امیرحسین چهل تن نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است.این رفتار و چهره ی تمام انسانهای معمولی می باشد تا هنگامی مسیری درست جلوی قدمهای انسانی است سختی و دشواری ایجاد نخواهد شد. ولی برخی از زمانها هم می بایست انتخاب شود. آن هنگام دست خودت نمی باشد. خواهی توانست معقول و سر به روش باشد و یا پایت را در مکان و زمانهای خاصی گذاری که مردم به آن عادت نداشته اند و کمی هم با خطر باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مهرگیاه تماس بگیرید

دانلود کتاب مهرگیاه