کتاب مرگ سردبیر که به دست پرویز صمدی مقدم نوشته شده است.با جلد شومیز چاپ شده است.انسانها به دو بخش تقسیم می شوند که از جمله بخش اول از مردم واسه ی کشف نمودن آفریده شدن هستند. واسه ی درک و واسه ی دانستن و در آخر واسه ی ساختن می باشند. این گروه خصوصا مُولدن و ساختن جهان کار این گروه می باشد. بخشی که قرار می باشد وسعت نگاه داشته باشند و درک بالا.ولی دسته دوم انسانهایی هستند که مصرف کننده می باشند. از مادیات گرفته تا هم اکنون معنویات مانند اندیشه و تفکر . این انسانها تنها از دست آوردهای گروه نخست استفاده می نمایند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مرگ سردبیرت ماس بگیرید

دانلود کتاب مرگ سردبیر