کتاب داستان خیاو یا مشکین با جلد شومیز منتشر شده است. شهر که توسط غلامحسین ساعدی نوشته شده است. در مهرماه هزار و سیصد و بیست و یک دوره ابتدایی را در دبستان بدر شروع نمود و در سال هزار و سیصد و بیست و هفت توانست گواهینامه ششم ابتدایی خویش را بگیرد. نگارنده ی اثر خیاو یا مشکین شهر غلامحسین ساعدی در سیزده دی هزار و سیصد و چهارده داخل تبریز و در خانواده‌ای کارمند و به گفته ی خویش مقدار کمی بدحال متولد شده بوده است. اما وضعیت اقتصادی خانواده بسیار مناسب نبوده است.پدر او علی اصغر کارمند دولت و مادرش طیبه خانه‌دار بودند. هرچند پدربزرگ مادری او از مشروطه خواهان تبریز می بوده است و خانواده ی پدریش در مقامات ولیعهد وقت مظفرالدین شاه شغل و رتبه ای داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان خیاو یا مشکین شهر تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان خیاو یا مشکین شهر