کتاب باران آفتاب و قصه کاشی که توسط نادر ابراهیمی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است.نگارنده ی اثر باران آفتاب و کاشی نادر ابراهیمی در چهارده فروردین سال هزار و سیصد و پانزده داخل تهران متولد شده است. پدر وی عطاءالملک ابراهیمی از فرزندِان آجودان حضورقاجار و از نوادگانِ ابراهیم خان ظهیرالدوله از حکام معروف کرمان در دوران قاجار می باشد که رضاشاه پهلوی او را در خصوص گرفتن درجه از کرمان به مشکین شهر تبعید کرد. که هم اکنون قلمستانی به اسم او در حومه ی مشکین شهر وجود داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب باران آفتاب و قصه کاشی تماس بگیرید

دانلود کتاب باران آفتاب و قصه کاشی