کتاب داستان اتفاقی نخواهد افتاد که توسط آیزاک آسیموف نوشته شده است.که با ترجمه ی سعید سیمرغ به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب که در تفکرات او در جهان را مطالعه خواهید کرد.در همان آنجایی به این نکات اشاره کرده است که آن اثر به دید تکمیل مقداری از نوشته های آیزاک ازیموف تهیه خواهد شد. که بعضی از رمانهای آنها به سبب هایی حذف شده اند.آثاری که نوشته هایشان کامل شده بودند.در حقیقت یک کتاب دیگر هم وجود دارد که به طور با نقص زیاد داخل ایران چاپ شده است.و داخل کتاب که در تفکرات او هستی کامل نشده و آن کتاب هست که در ایران با عنوان آزازل به انتشار رسیده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان اتفاقی نخواهد افتاد تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان اتفاقی نخواهد افتاد