در این کتاب که در اصل یکی از شماره های مجله مشهور به نام مجله بررسی تاریخی است در این شماره یک پژوهشی نسبتا کامل و کم حجم پیرامون تاریخ کهن ایران داشته است.یعنی عصر هخامنش سیر کرده و به نتایجی از آثار باقی مانده در کتیبه های کشف شده یافت شده مبحث را ادمه میدهد. و میتوان اسناد معتبر باشند چون کتیبه مربوط به همان زمان و کاملا ترجمه شده هستند.در این کتاب پژوهشی زیبا در چند کتیبه باستانی شده که مطالعه این  کتاب را به شما دوستان که زیر صد صفحه است توصیه می نمایم.مجله حاضر یکی از شماره های مجله بررسی تاریخی است کخ به دوره هخامنش و ایران باستان پرداخته

.

 

دانلود مجله پژوهشی چند در کتیبه های شاهنشاهان هخامنشی