درباره مجله توفیق باید اینطور گفت که مجله ای با بیش از پنجاه سال فعالیت که صاحب امتیاز و مالکش حسین توفیق بود که به نام او به نامهای مجله توفیق, هفته نامه توفیق, ماهنامه توفیق و کتاب توفیق به چاپ رسید.مجله توفیق که اولین مجله طنز و فکاهی با مضمون اجتماعی و سیاسی بود در حدود 6 دهه فعالیت نمود تا توقیف شد.برای خرید مجله توفیق کلیک نمایید

سالنامه توفیق

هفته نامه توفیق

کتاب توفیق

ماهنامه توفیق

مجله توفیق

دانلود مجله توفیق