کتاب انقلاب فرهنگی که توسط آیت الله محمدرضا نکونام نوشته شده است.که دارای سی و یک صفحه می باشد. اثر فوق با تحقیق و پژوهش گزینه های یاد شده به تأمل فلسفی بر چیستی و چرایی و چگونگی انقلاب فرهنگی پرداخته است و طرح کارآمدی آن را پیشنهاد می نماید و سختی ها و آسیب های حرکت در این مسیر و راه برون رفت از آن را شناسایی می نماید و اصول حرکت و هر انقلابی را معرفت و انصاف قرار داده است و لوازم آن را پی خواهد گرفت و بر لزوم دوری نمودن از اختلاف و استبداد و پیرایه در این راه مبارک پای خواهد فشرد.انقلاب فرهنگی از کلماتی بوده که پس از انقلاب اسلامی ایران در محافل فرهنگی سیاسی خیلی از آن یاد شده و نهادها و سازمان های زیادی آن را سرلوحه کارها و اعمال در حال انجام حوزه خویش قرار خواهند داد و حتی شورایی همین گونه در این خصوص به وجود آمده است. ارتباط انقلاب فرهنگی با صدور انقلاب در چه چیزی بوده و آیا اجتماع ایران پذیرای انقلاب فرهنگی است یا خیر .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب انقلاب فرهنگی تماس بگیرید.

دانلود کتاب انقلاب فرهنگی