کتاب مشکوک به قتل که توسط شهرزاد محمدی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. به قتل رسیده ام. ولی نخواهم توانست ثبتش کنم .تنم یخ زدگی را تجربه نمود.سرد و بدون احساس و حس افتاده ام.گوشه سرد خانه جامانده ام

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مشکوک به قتل تماس بگیرید

دانلود کتاب مشکوک به قتل